Algemeen

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in de Aw 1912, dan wel andere werken in de zin van Aw 1912 welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  • Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid of digitaal bestand.
  • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
  • Wederpartij of opdrachtgever: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken, Algemene voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 

Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de Richtprijzen van de Fotografenfederatie (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze Algemene Voorwaarden. De Fotograaf heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de Wederpartij door te berekenen.

 

Levering

 

De fotograaf doet haar best de digitale beelden binnen een termijn van 5 weken te leveren. Hier kunnen echter door de opdrachtgever geen rechten aan ontleend worden.

 

Standaard worden de foto’s zorgvuldig uitgezocht, zorgvuldig gecorrigeerd en zo nodig bewerkt. Na levering van de foto’s is het mogelijk om voor maximaal 15 foto’s extra bewerkingen aan te vragen. Na deze 15 foto’s kost dit € 5,- per foto.

 

Gebruik foto’s

 

De publicatierechten van de foto’s blijven in bezit van de fotograaf. De Wederpartij is gerechtigd de geleverde foto’s in privé-sfeer te gebruiken. Voor gebruik van de foto’s voor commerciële doeleinden, dient toestemming gevraagd te worden aan de Fotograaf. Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt geschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 250,--.

   

Klachten

 

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf zal zo nodig de geleverde beelden aanpassen en/of extra beelden leveren met een maximum van 20. Ruw beeldmateriaal wordt nooit geleverd. Op geen enkel moment wordt overgegaan tot terugbetaling van (een gedeelte) van het factuurbedrag. Het ruwe beeldmateriaal wordt na de opdracht nog maximaal 1 maand bewaard, de bewerkte JPEG bestanden maximaal 6 maanden.

 

Fotografie

 

Marinka van Helvoort Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon met twee camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Marinka van Helvoort Fotografie schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding. Marinka van Helvoort Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

 

De Fotograaf heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Wanneer er een videograaf aanwezig is op de trouwdag dient het bruidspaar dit vooraf te melden aan de fotograaf. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor momenten waar de videograaf in beeld komt en zal hier geen photoshop op toepassen.

 

 Wanneer er een videograaf aanwezig is op de trouwdag dient het bruidspaar dit vooraf te melden aan de fotograaf. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor momenten waar de videograaf in beeld komt en zal hier geen photoshop op toepassen.

 

Marinka van Helvoort Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van de door de Fotograaf geleverde trouwalbums. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave van de proefdruk op het beeldscherm van de klant. De klant heeft geen recht op een nieuw product wanneer deze afwijkt van het beeldscherm van de klant. De Fotograaf is niet  tevens niet aansprakelijk voor de kwaliteit en kleurweergave van fotoproducten die niet via de Fotograaf worden besteld. 

 

Annulering

 

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Marinka van Helvoort Fotografie stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Marinka van Helvoort Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

  

In geval van annulering van een opdracht door de Wederparij heeft de Fotograaf recht op de volgende vergoeding:

 

-       Bij annulering langer dan 4 weken van te voren: alleen de reeds gemaakte kosten.

-       Bij annulering 4 tot 2 weken van te voren: 50 % van het offertebedrag;

-       Bij annulering 2 weken tot 7 dagen van te voren: 75% van het offertebedrag;

-       Bij annulering korter dan 7 dagen van te voren: 100% van het offertebedrag.

 

Betaling

 

De Fotograaf rekent een aanbetaling van 10% van het totaalbedrag. Deze aanbetaling dient bij akkoord van de opdrachtbevestiging betaald te worden. De datumreservering is definitief op het moment dat de aanbetaling binnen is. De opdrachtgever ontvangt een factuur voor het overige bedrag direct na de dag waarop de fotografie is uitgevoerd. Deze factuur moet binnen 8 dagen voldaan zijn. Levering van de digitale bestanden en een eventueel trouwalbum geschiedt pas nadat het volledige factuurbedrag is voldaan.

 

Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2 %. Is de Wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijzen in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening.

 

In geval van annulering van een opdracht door de Wederpartij heeft de Fotograaf recht op de volgende vergoeding:

 

-       Bij annulering langer dan 4 weken van te voren: alleen de reeds gemaakt kosten.

-       Bij annulering 4 tot 2 weken van te voren: 50 % van het offertebedrag;

-       Bij annulering 2 weken tot 7 dagen van te voren: 75% van het offertebedrag;

-       Bij annulering korter dan 7 dagen van te voren: 100% van het offertebedrag.

 

De Fotograaf rekent een aanbetaling van 10% van het totaalbedrag. Deze aanbetaling dient bij akkoord van de opdrachtbevestiging betaald te worden. De datumreservering is definitief op het moment dat de aanbetaling binnen is. De opdrachtgever ontvangt een factuur voor het overige bedrag direct na de dag waarop de fotografie is uitgevoerd. Deze factuur moet binnen 8 dagen voldaan zijn. Levering van de digitale bestanden en een eventueel trouwalbum geschiedt pas nadat het volledige factuurbedrag is voldaan.

  

Overig

 

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Wederpartij is ontstaan tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

 

Alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

De Fotograaf heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 

Marinka van Helvoort Fotografie

info@marinkavanhelvoort.nl

06 419 05 157

KVK 321 25 449